AFTALEBETINGELSER

BETALING

 • 1. rate på 25% af lejen opkræves ved aftale indgåelse
  • Bestillingen er bindende
  • Når betalingen er modtaget, fremsendes et lejebevis
 • 2. rate & depositum betales senest 70 date før lejeperiodens indgåelse
 • Ved bestilling senere end 70 dage før lejeperiodens begyndelse, er hele beløbet forfaldent til betaling
 • Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt, kan Sct. Knudsborg uden varsel annullere Lejeaftalen og lejer vil miste det indbetalte lejebeløb, ligesom lejer fortsat hæfter forsat for betaling af den resterende leje.

DEPOSITUM

 • Knudsborg er berettiget til at opkræve et depositum, som opkræves sammen med 2. rate betalingen. Depositummet, der tjener som sikkerhed for lejers forpligtigelser, returneres senest 2 uger efter afrejse, når tilfredsstillende kontrol af ferieboligen er udført. Forbrug af strøm m.m. kan modregnes i depositum. Skulle depositum ikke dække skyldig saldo, forbeholder Sct. Knudsborg sig ret til at hæve de skyldige beløb på eventuelle angivet betalingskort.

 

AFBESTILLING/ÆNDRING

 • Ved annullering af lejeaftalen inden 70 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 25% af bruttolejen, dog min. DKK 500. Ved senere annullering eller ved lejers udeblivelse betales hele lejebeløbet med 100%.
 • Den indgåede lejeaftale, er ikke omfattet af reglerne for fortrydelsesret.
 • Ændring af lejemålet er kun muligt indenfor samme sæson og inden 70 dage før lejeperiodens påbegyndelse, og der beregnes et gebyr på DKK 500. Herefter er ændring af lejebeviset ikke længere muligt.
 • Bestilling af ekstra ydelser kan ske til og med 3 dage før ankomst.
 • Ved annullering eller ændring af lejemålet tilbagebetales evt. gebyrer til det i bookingforløbet opgivne betalingskort eller konto nummer

 

FOBRUG – EL, VAND & VARME

 • 12A – Sct. Knudsborg
  • Alle priser er ekskl. el, varme, vand & ekstra inventar mm.
  • Disse ydelser opkræves særskilt. Sct. Knudsborg forbeholder sig retten til prisændringer, der udspringer af ændringer i forbrugerpriserne.
 • 12C, D & E – Lejlighederne – Disse er Inklusiv EL, Vand og varme
 • 12H & 12J – Sommerhusene – Disse er Inklusiv EL, Vand og varme

PRISFORHØJELSE SOM FØLGE AF ÆNDRING I VALUTAKURSER:

 • Sker der efter lejeaftalens indgåelse ændringer i kurserne imellem den valuta som feriehuset er betalt i og den valuta, hvormed feriehuset afregnes af til Sct. Knudsborg, kan lejen forhøjes forholdsmæssigt med samme procentsats, som den anvendte valuta er ændret med, i forhold til valutakursen på tidspunktet for lejeaftales indgåelse.
 • Knudsborg skal hurtigst muligt orientere lejeren herom, og er på forlangende forpligtet til at fremsende dokumentation for ændringerne i valutakursen. Kun hvis forhøjelsen overstiger 10% af den oprindelige leje, har lejer ret til at annullere lejemålet.

 

ONLINE BOOKING

 • Ved lejeaftaler, der indgås via hjemmesiden, fremsendes lejebevist til den e-mailadresse lejer opgiver i bookingforløbet.
 • Lejeren, der ikke har en e-mailadresse, bedes henvende sig direkte til Sct. Knudsborg, der i disse tilfælde fremsender lejebeviset pr. post.

 

LEJEBEVIS

 • Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og Sct. Knudsborg af ferieboligen.
 • Den indgåede lejeaftale omfatter den nævnte feriebolig med tilhørende specifikationer.

 

LEJER, DELTAGERE & ANVENDELSE

 • 12A – Sct. Knudsborg
  • Lejemålet må ikke bebos eller anvendes af flere personer end 58 sovende gæster – ophold af yderligere personer skal være en skriftlig aftale mellem lejer & Sct. Knudborg.
  • Husdyr må ikke medbringes, men der kan indgås en speciel aftale med Sct. Knudsborg hvis der foreligger særlige forhold.
 • 12C, D, E, H & J – Lejligheder samt Sommerhuse
  • Stedet må ikke bebos eller anvendes af flere personer end 4 sovende gæster – ophold af yderligere personer skal være en skriftlig aftale mellem lejer & Sct. Knudborg.
  • Fælles for alle lejemål
   • Husdyr må ikke medbringes, men der kan indgås en speciel aftale med Sct. Knudsborg hvis der foreligger særlige forhold.
   • Såfremt ferieboligen anvendes i strid med Sct. Knudsborgsretningslinjer, gældende ret eller den offentlige orden generelt, har Sct. Knudsborg ret til at få adgang til ferieboligen, og bringer lejer ikke straks forholdene i orden, kan lejer uden varsel blive bortvist og aftalen ophævet, uden at lejer har ret til tilbagebetaling af leje.
   • Aftale om at holde sammenkomster med flere deltagere end angivet på hjemmesiden skal indgås med Sct. Knudsborg.

  RENGØRING

  • 12A – Sct. Knudsborg
   • Rengøring er altid inkluderet i prisen.
  • 12C, D, E, H & J – Lejligheder samt Sommerhuse
   • Rengøring er ikke inkluderet i prisen medmindre andet er aftalt
  • Fælles for alle lejemål
   • Lejer er forpligtet til at renholde det lejede og det lejede skal efterlades i ryddelig stand. Eventuel manglende oprydning vil blive udført for lejers regning. Det er ikke tilladt lejer at overdrage eventuel oprydning til tredjemand.

  ANSVAR

  • Lejer er ansvarlig overfor alt hvad der forefindes i lejemålet i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette Sct. Knudsborg herom. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden vil blive udbedret snarest muligt og skal erstattes af lejer inden afrejse. Der er ikke fra Sct. Knudsborgs side tegnet forsikring som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.
  • Der ledes særlig opmærksomhed til at hvis rygeforbuddet ikke overholdes i alle ejendomme under Sct. Knudsborg opkræves 3000 DKK pr. 50 kvm – hertil forbeholder Sct. Knudsborg sig retten til at opkræve erstatning for tabt leje, såfremt de efterfølgende lejere må flyttes pga. rygning i ejendommen.

   

  REKLAMATIONER

  • Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med det lejede, skal dette meddeles skriftligt til Sct. Knudsborg senest 48 timer efter indflytning. Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal Sct. Knudsborg umiddelbart efter indflytning. I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler.

   

  FORCE MAJEURE OG/ELLER USÆDVANLIGE BEGIVENHEDER ELLER OMSTÆNDIGHEDER 

  • Såfremt Sct. Knudsborg bliver forhindret i at opfylde lejeaftalen, kan Sct. Knudsborg annullere lejeaftalen uden varsel, som følge af force majeure og/eller udsædvanlige omstændigheder, herunder men ikke begrænset til strejker, epidemier, pandemier, Krig, Natur- og forureningskatastrofer, oversvømmelse eller andre usædvanlige vejrforhold, grænselukning eller anden restriktion der umuliggør gennemførelse af lejemålet, uanset om dette kunne forudses ved lejeaftales indgåelse, er Sct. Knudsborg berettiget til at annullere lejeaftalen, idet Sct. Knudsborg ikke kan gøres ansvarlig. Sct. Knudsborg er ved nævnte tilfælde berettiget til at beholde de af lejer allerede betalte lejebeløb til dækning af samtlige afholdte omkostninger, herunder de salgs- & bookingomkostninger, der er forbundet med lejemålets indgåelse og ophævelse.

   

  KOMMUNIKATION & MARKEDSFØRING

  • Lejers kontaktoplysninger er fortrolige, disse videregives ikke til tredjemand. Sct. Knudsborg må benytte dine kontaktoplysninger til markedsføring og relevante tilbud og ydelser via e-mail.
  • Lejer er altid velkommen til at fravælge modtagelse af disse informationer fra Sct. Knudsborg ved at skrive til: info@sctknudsborg.dk

   

  UNGDOMSGRUPPER

  • Aldersgrænse på minimum 25 år for grupper fra/på 3 personer og opefter. Dette gælder naturligvis ikke unge mennesker der holder ferie med deres forældre. Kontrolbesøg kan forekomme.

   

   TRYKFEJL

  • Knudsborg tager forbehold for evt. billed–, pris-, data- og trykfejl.

   

  VÆRNETING

  • Værneting er den retskreds, hvor ferieboligen er beliggende og dansk ret er aftalt lovvalg mellem parterne.

   

   PERSONDATABEHANDLING

  • For at imødekomme ønsket om at leje lejemålet og med henblik på, Sct. Knudsborg kan opfylde lejeaftalen (EU’s databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b) har Sct. Knudsborg brug for lejers identifikations- og kontaktoplysninger dvs. navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Oplysningerne anvendes bl.a. til at sende lejer bekræftelse samt et lejebevis(faktura).
  • Derudover har Sct. Knudsborg brug for lejers kontooplysninger ift. Afregning af depositum efter lejeperioden.